Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

Avtor:

URADNA OBJAVA

Revija: PREDPISI