ZBIRKA:2.1. Študijsko gradivo
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:kriza
Kategorija3:postopki insolventnosti
Vrsta članka:GRADIVO (PROSOJNICE ...)
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:4
Številka revije:PREDAVANJA - PRIKAZI, PROSOJNICE ...
Datum prispevka:2018
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Prosojnice prikazujejo:
 1. Smoter in cilji delovanja, opredelitev izvajalnih, odločevalnih in informacijskih funkcij
 2. Prvine poslovnega procesa: delovna sredstva, predmeti dela, angažirane storitve, zaposleni. Problemi amortiziranja in vrednotenje trošenja predmetov dela in angažiranih storitev. Dejanski obračun plač.
 3. Stroški. Razlika med stroški in izdatki. Vrste izvirnih stroškov. Razporejanje stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih. Vrednotenje proizvodov po polni lastni ceni, zoženi lastni ceni, proizvajalnih stroških in spremenljivih stroških. Vpliv obsega dejavnost na znesek stroškov: stalni stroški in spremenljivi stroški. Dodatni stroški in njihov pomen.
 4. Poslovni izid. Prihodki in razlika od prejemkov. Odhodki in razlika od stroškov. Vrste prihodkov in odhodkov. Dobiček in izguba. Načrtovanje poslovnega izida glede na obseg prodaje in znesek prihodkov od prodaje.
 5. Sredstva: osnovna sredstva, obratna sredstva, finančne naložbe. Stalna in gibljiva sredstva, dolgoročna in kratkoročna sredstva. Vrednotenje sredstev. Pojem aktivnih časovnih razmejitev.
 6. Obveznosti do virov sredstev: kapital in obveznosti. Pojem pasivnih časovnih razmejitev.
 7. Uvod v knjigovodstvo. Pojmovanje bilance stanja in izkazov. Pravila o medsebojni povezavi sprememb na sredstvih, obveznostih do virov sredstev, prihodki in odhodki. Konti in pravila za knjiženje na njih.
 8. Uvod v analiziranje. Pojem kazalnikov: stopnja udeležbe, indeks, koeficient. Razlika med uspešnostjo in učinkovitostjo. Proizvodnost, gospodarnost in donosnost. Odpisanost osnovnih sredstev, izraba zmogljivosti osnovnih sredstev, obračanje sredstev, plačilna sposobnost podjetja.
 9. Osnove računovodstva in temelji knjigovodstva: cilji računovodskih izkazov, temelji računovodstva, vrste bilančnih sprememb, kontni okvir, konto, skupine kontov, razredi.
 10. Pomen slovenskih računovodskih standardov: ustroj slovenskih računovodskih standardov, povezava z mednarodnimi računovodskimi standardi in pravni red Evropske skupnosti v zvezi z računovodskimi standardi.
 11. Temeljne računovodske predpostavke: predpostavka o delujočem podjetju, predpostavka nedelujočega podjetja, predpostavka nastanka poslovnih dogodkov. Kakovostne značilnosti računovodenja: razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Merjenje sestavin računovodskih izkazov - izvirne vrednosti, dnevne vrednosti, iztržljive vrednosti, sedanje vrednosti in poštene vrednosti.
 12. Vrednotenje postavk sredstev po računovodskem standardu za nedelujoča podjetja: osnovna sredstva, finančne naložbe, terjatve, zaloge in druga sredstva.
 13. Vrednotenje postavk obveznosti po računovodskem standardu za nedelujoča podjetja: kratkoročne in dolgoročne obveznosti, obveznosti do izločitvenih upnikov, obveznosti do ločitvenih upnikov, obveznosti nastale v času stečaja.
 14. Izdelava začetne bilance stanja: popis sredstev in obveznosti do njihovih virov, pravila izdelave začetne stečajne oziroma likvidacijske bilance s poudarkom na vrednotenju posameznih kategorij.
 15. Vodenje poslovnih knjig v stečajnem oziroma likvidacijskem postopku: pravila vodenja poslovnih knjig, knjigovodske listine, kontni okvir.
 16. Izdelava bilance stanja v stečaju in zaključne bilance: temeljna pravila bilanciranja, pravila izdelave bilance stanja, posebnosti podjetij, ki poslujejo v času stečajnega postopka.
 17. Izdelava izkaza poslovnega izida in vnovčitve stečajnega premoženja: temeljna pravila bilanciranja, pravila izdelave izkaza poslovnega izida in vnovčitve stečajnega premoženja.
 18. Izdelava izkaza denarnih tokov: temeljna pravila izdelave izkaza denarnih tokov, pravila izdelave izkaza denarnih tokov podjetja v stečaju.
 19. Temeljni cilj podjetja v tržnem gospodarstvu: Povezava ciljev finančne funkcije s ciljem podjetja. Neposredni cilji finančne funkcije.
 20. Dolgoročno investiranje: Možne dolgoročne naložbe. Dolgoročne lastniške in dolgoročne dolžniške naložbe. Proces odločanja o dolgoročnem investiranju. Čista sedanja vrednost. Diskontna stopnja. Tveganje posamezne naložbe. Tveganje premoženja sestavljenega iz več naložb. Odnos med tveganjem in donosnostjo. Razpršitev naložb (diverzifikacija). Zahtevana donosnost. Vrednotenje delnic in obveznic.
 21. Dolgoročno dezinvestiranje. Razlogi (strateško-razvojni, finančni, subjektivni). Oblike dezinvestiranja. Vpliv dezinvestiranja na plačilno sposobnost podjetja.
 22. Dolgoročno financiranje. Obseg in sestava dolgoročnega financiranja. Sestava kapitala. Lastniški in dolžniški kapital. Optimalna sestava kapitala. Financiranje z dolgoročnimi vrednostnimi papirji. Navadne delnice, prednostne delnice, obveznice, zamenljivi vrednostni papirji.
 23. Plačilna sposobnost podjetja in njegov finančni položaj. Informacije o kratkoročni in dolgoročni plačilni sposobnosti in njihova izrazna moč. Finančna vsebina in informacije o kapitalski ustreznosti podjetja. Ocena nastanka plačilne nesposobnosti podjetja. Vplivi na denarni tok in njegova izrazna moč. Vplivi zadolženosti na podjetje, informacije o zadolženosti in njihova izrazna moč. Poslovni, finančni in celotni vzvod. Ukrepi za obvladovanje tveganja v zvezi s kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnostjo podjetja.
 24. Kratkoročno investiranje. Vrste kratkoročnih naložb. Kratkoročne finančne naložbe. Pozitivni in negativni vplivi povečanja zalog. Vpliv kratkoročnih naložb na povečanje donosnosti lastniškega kapitala.
 25. Kratkoročno financiranje. Namen kratkoročnega financiranja. Obseg kratkoročnega financiranja. Možne oblike kratkoročnega financiranja.
 26. Organiziranost finančne funkcije. Naloge finančne funkcije. Dejavniki, ki vplivajo na organiziranost finančne funkcije.
 27. Prevzemi, združitve in razdružitve podjetij. Vrste prevzemov. Temeljna metoda vrednotenja, na kateri temelji analiza prevzemov. Ocena stroškov kapitala. Oblike plačila pri prevzemih (združitvah).
 28. Finančna reorganizacija, stečaj in likvidacija. Glavni razlogi za težave v podjetju. Glavni razpoznavni znaki težav. Finančna reorganizacija brez stečajnega postopka. Stečajni postopek. Likvidacija.
Upoštevano je:
 • ZGD – v ekonomskem delu
 • ZFPPIPP (V EKONOMSKEM DELU)
 • SRS 2016
 • PSR 2016
Ključne besede:postopki insolventnosti, ekonomija, računovodstvo, standardi

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.