Članki

FILTRI za lažje iskanje prispevkov (način uporabe filtrov je prikazan v Napotkih bralcem).
Vsa gradiva.
 • Ključne besede:
  Povzetek:
 • Ključne besede: davek, dohodek, tonaža, olajšave, obračun, raziskave in razvoj
  Povzetek:
  Davek od dohodkov pravnih oseb, ki ga sistemsko ureja Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), je temeljni davek na področju neposrednega obdavčenja dohodkov pravnih oseb. Zavezanci po ZDDPO-2 so vse pravne osebe, tako domačega kot tujega prava, razen Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti. Zavezanci za obračunavanje davka so tudi zavezanci, ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti, za katere zakon sicer določa oprostitev davka v delu nepridobitne dejavnosti. Predmet obdavčitve po ZDDPO-2 so dobiček rezidenta in dobiček nerezidenta, ki ga dosega z opravljanjem dejavnosti oziroma poslov v poslovni enoti ali prek poslovne enote, ki se nahaja v Sloveniji (obdavčitev na podlagi davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb), ter dohodki z virom v Sloveniji, za katere je določena obveznost za izračun in plačilo davčnega odtegljaja na viru (obdavčitev na podlagi obračuna davčnega odtegljaja). Splošna stopnja za obračun davka od dohodkov pravnih oseb znaša 19%, stopnja za obračun davčnega odtegljaja pa 15%. Popravke obračunov in priloge za obdobja do 1. 1. 2018 mora zavezanec predložiti s pomočjo programa edavki Silvester Pelias. Obračun in priloge v pdf za pretekla leta.
  Prikazujemo ključne predpise o davku na dohodek pravnih oseb.
 • Ključne besede: družba za upravljanje, upravljanje, investicijski sklad
  Povzetek:

  ZAKON O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE (ZISDU-3)

  Ta zakon določa:

  1.      pogoje za ustanovitev družb za upravljanje;

  2.      pogoje in način opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje;

  3.      prenos storitev upravljanja investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje, na druge osebe;

  4.      pogoje trženja enot investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje, v Republiki Sloveniji in pogoje trženja enot tovrstnih investicijskih skladov, oblikovanih v Republiki Sloveniji, v državi članici oziroma tretji državi;

  5.      vrste investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje, pogoje za njihovo oblikovanje in način njihovega poslovanja;

  6.      nadzor nad opravljanjem storitev upravljanja investicijskih skladov, ki javno zbirajo premoženje in nadzor nad njihovim poslovanjem;

  7.      sodelovanje med nadzornimi organi.

 • Ključne besede: finančna uprava, organizacija, delovanje, naloge, pooblastila, pravice
  Povzetek: Zakon o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) Ta zakon ureja načela delovanja, organizacijo, naloge in pooblastila finančne uprave, pravice ter posebnosti delovno-pravnih razmerij javnih uslužbencev in javnih uslužbenk finančne uprave (v nadaljnjem besedilu: uslužbenci finančne uprave) in druga vprašanja, povezana z delovanjem finančne uprave.
  Datum sprejetja 31.03.2014
  Datum objave 11.04.2014
  Datum začetka veljavnosti 12.04.2014
  Datum začetka uporabe 01.08.2014
 • Ključne besede:
  Povzetek:

  PRAVILNIK

  o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov

  S tem pravilnikom se določajo vrsta, oblika in način dajanja podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov.

  Datum sprejetja 03.10.2013
  Datum objave 08.11.2013
  Datum začetka veljavnosti 09.11.2013
  Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe 01.01.2020
 • Ključne besede: dohodnina, odmera, dobiček iz kapitala, družbeniki, osebne družbe
  Povzetek:

  Na podlagi 342. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19) minister za finance izdaja

  PRAVILNIK o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah.

  S tem pravilnikom se določajo vrsta, oblika in način dajanja:

  -        podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in

  -        podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah.

  Datum sprejetja 23.12.2019
  Datum objave 27.12.2019
  Datum začetka veljavnosti 01.01.2020
 • Ključne besede: sledljivost, prehodi, podskladi, krovni sklad
  Povzetek:

  PRAVILNIK o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada

  S tem pravilnikom se določata vsebina in način vodenja evidence za spremljanje prehodov med podskladi istega krovnega sklada, ki je pogoj za uveljavljanje odloga ugotavljanja davčne obveznosti od dobička iz kapitala in obdavčitve ali oprostitve dobička iz kapitala po Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) ter 528. členu Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3).
  Datum sprejetja 20.03.2008
  Datum objave 15.04.2008
  Datum začetka veljavnosti 16.04.2008
  Datum začetka uporabe 25.10.2008
 • Ključne besede: davčni postopek
  Povzetek: Ta pravilnik podrobneje ureja izvajanje Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIB-B, 90/14, 91/15 in 63/16).
  Datum sprejetja 22.12.2006
  Datum objave 30.12.2006
  Datum začetka veljavnosti 01.01.2007
   
 • Ključne besede: zamenjave investicijskih kuponov, enote UCITS skladov, odlog
  Povzetek: Pravilnik o dajanju podatkov v okviru priglasitve zamenjave investicijskih kuponov oziroma enot UCITS skladov za katero se lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti (Uradni list RS, št. 10/12 in 100/12)
  Datum sprejetja 31.01.2012
  Datum objave 10.02.2012
  Datum začetka veljavnosti 11.02.2012

  S tem pravilnikom se določajo vrsta, oblika in način dajanja podatkov davčnemu organu v okviru:

  1.     priglasitve zamenjave investicijskih kuponov v okviru transakcij iz prvega odstavka 525. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-2), ki se šteje za odsvojitev kapitala, za katero se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti, in pri kateri priglasitev opravi za vse davčne zavezance hkrati družba za upravljanje, ki upravlja prevzemni sklad, krovni sklad oziroma krovna sklada, v skladu z zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje;

  2.     priglasitve zamenjave enot UCITS skladov za enote drugih UCITS skladov v okviru združitev UCITS skladov (ki ni zajeto v prvem odstavku 525. člena ZISDU-2), ki se šteje za odsvojitev kapitala, za katero se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti, in pri kateri priglasitev opravi za vse davčne zavezance hkrati oseba, prek katere so zavezanci pridobili zamenjane enote sklada, ki kot edini pooblaščenec družbe za upravljanje države članice iz 128. člena ZISDU-2 v Republiki Sloveniji opravlja posamezne storitve oziroma posle upravljanja investicijskih skladov;

  3.     priglasitve zamenjave enot UCITS skladov za enote drugih UCITS skladov v okviru združitve UCITS skladov (ki ni zajeto v prvem odstavku 525. člena ZISDU-2), ki se šteje za odsvojitev kapitala, za katero se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti, in pri kateri priglasitev opravi davčni zavezanec sam.

   
 • Ključne besede: odlog, davčna obveznost, podaritev kapitala, zakonec, otrok
  Povzetek:

  Na podlagi drugega odstavka 331. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance

  PRAVILNIK

  o obrazcu priglasitve uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zakoncu ali otroku

  S tem pravilnikom se določa vsebina obrazca priglasitve uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku.

  Datum sprejetja 27.12.2006
  Datum objave 30.12.2006
  Datum začetka veljavnosti 01.01.2007
   
 • Ključne besede: obrazci, akontacija dohodnine, odmera davka, napoved, kapitalski dobiček, najem
  Povzetek: Na podlagi drugega odstavka 61. člena, prvega odstavka 284.a člena in tretjega odstavka 325. člena v zvezi z drugim odstavkom 285. člena, drugim odstavkom 317. člena, drugim odstavkom 321. člena in šestim odstavkom 325. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19) minister za finance izdaja Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem (Uradni list RS, št. 80/19)
  Datum sprejetja 23.12.2019
  Datum objave 27.12.2019
  Datum začetka veljavnosti 01.01.2020
 • Ključne besede: REK
  Povzetek:

  S tem pravilnikom se določa vrsta, oblika in način predložitve podatkov v obračunu davčnih odtegljajev, ki so potrebni za izračun in nadzor pravilnosti izračuna davčnega odtegljaja, za dohodke, za katere se skladno z Zakonom o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) in Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12 in 94/12; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) izračunava akontacija dohodnine oziroma dohodnina z davčnim odtegljajem oziroma se bi izračunavala, če bi se dohodek všteval v davčno osnovo oziroma ne bi bil oproščen, razen za dohodke, ki so oproščeni dohodnine skladno z 20. do 34. členom ZDoh-2, ter navodila za izpolnitev in predložitev obračunov davčnih odtegljajev davčnemu organu.

  V skladu z drugim odstavkom 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13; v nadaljnjem besedilu: ZMEPIZ-1) se s tem pravilnikom določa tudi vrsto, obliko in način predložitve podatkov, ki so potrebni za oblikovanje prijave podatkov o osnovah v matično evidenco zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter sprememb teh podatkov, in so jih delodajalci, ki so plačniki davka, dolžni za delavce v delovnem razmerju sporočiti v obračunu davčnega odtegljaja.

  Datum sprejetja 31.03.2008
  Datum objave 15.04.2008
  Datum začetka veljavnosti 16.04.2008
  Datum začetka uporabe 01.07.2008
 • Ključne besede:
  Povzetek: Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 103/10, 48/11, 51/11 – popr., 102/12, 110/13, 77/16 – ZOPSPU-1 in 21/18)
  Datum sprejetja 15.12.2010
  Datum objave 21.12.2010
  Datum začetka veljavnosti 22.12.2010
  Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe 14.04.2018
 • Ključne besede: obresti, davki, dohodnina
  Povzetek: Pravilnik o priznani obrestni meri (Uradni list RS, št. 141/06 in 52/07
  Datum sprejetja 22.12.2006
  Datum objave 30.12.2006
  Datum začetka veljavnosti 01.01.2007
 • Ključne besede: ZUJF
  Povzetek: Prikazan je Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A in 72/19)
 • Ključne besede: davčni postopek
  Povzetek: Prikazan je
  Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19 in 145/20 – odl. US)
 • Ključne besede: dohodnina, davki
  Povzetek: Prikazan je zakon o dohodnini.
 • Ključne besede:
  Povzetek: Stališče FURS: USMERITVE PRI DOSTAVI PODATKOV po Pravilniku o spremembi Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov (z izjemo notarjev)
 • Ključne besede: dostava podatkov
  Povzetek: Usmeritve FURS USMERITVE PRI DOSTAVI PODATKOV po Pravilniku o spremembi Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov (z izjemo notarjev)
 • Ključne besede: skladi, podskladi
  Povzetek: Seznam FURS (zaključno 2019): SEZNAM KROVNIH SKLADOV IN PODSKLADOV
 • Ključne besede: dohodnina, obresti, diskontirani dolžniški vrednostni papirji
  Povzetek: Stališče FURS o: Obdavcitev_obresti_iz_diskontiranih_dolzniskih_vrednostnih_papirjev_po_ZDoh-2-1
 • Ključne besede: dohodnina, dividende, vrednost delnic, lastne delnice
  Povzetek: Prikazujemo stališče FURS o obdavčitvi; Dividende_-_izplacana_vrednost_delnic_ali_delezev_v_primeru_odsvojitve_delnic_ali_delezev_v_okviru_pridobivanja_lastnih_delnic_oziroma_delezev_druzbe-1
 • Ključne besede: škoda, goljufije, navadna škoda, izgubljeni dobiček
  Povzetek: Škoda je pogosto posledica goljufij in je neodvisna od kaznovanja storilca. Tudi višino te škode je treba ugotoviti. Izračunavamo jo za to usposobljeni strokovnjaki. Pravne značilnost škode obravnavajo sodišča. V izračunih škode jih moramo upoštevati.  Izračunati moramo navadno škodo in/ali izgubljeni dobiček. Pri izračunu škode uporabimo pravila računovodske stroke.
 • Ključne besede: dohodnina, dobiček iz kapitala, dividende, DDV, obveznice, obresti
  Povzetek: Prikazano stališče FURS obravnava: 1.0 KUPONSKE OBVEZNICE. 1.1     Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic, ki jih dosegajo fizične osebe. 1.1.1      Obresti 2.0 DELNICE. 2.1 Davčna obravnava dohodkov, doseženih na podlagi delnic, z vidika ZDoh-2. 2.1.1.     Dividende. 2.1.2. Dobiček iz kapitala. 3.0 DAVČNA OBRAVNAVA TRANSAKCIJ Z VIDIKA ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST.
 • Ključne besede: kriza, podjetje
  Povzetek: Uvod.................................................................................. 3 Razvoj podjetja........................................................... 3 Kriza kot sestavina razvoja podjetij.................. 4 Razvoj podjetja.......................................................... 4 Kriza podjetja............................................................. 5 Vzroki podjetniških kriz............................................................................................... 5 Časovne točke značilnih razvojnih kriz........................................................................ 7 Zgodnje opozarjanje na krize....................................................................................... 7 Kazalci kriz................................................................................................................... 8 Vloga razvojne faze podjetja v krizi....................... 11 Pionirsko podjetje....................................................................................................... 11 Rastoče podjetja.......................................................................................................... 15 Zrelo podjetje.............................................................................................................. 18 Podjetje v preobratu.................................................................................................... 20 Ugotavljanje stanja podjetja............................. 22 Diagnoza razvojne stopnje podjetja....................... 22 Diagnoza podjetja na osnovi računovodskih poročil........................................................................ 23 Opredelitev................................................................................................................. 23 Medsebojna povezanost bilančnih postavk................................................................ 28 Možna računovodska sodila za ugotovitev stanja podjetja........................................ 31 Seznam kriterijev za ugotovitev stanja podjetja... 37 Skupna ocena............................................................ 42 Sklep............................................................................... 42
 • Ključne besede: kriza, diagnostika
  Povzetek: Uvod.................................................................................. 3 Razvoj podjetja........................................................... 3 Kriza kot sestavina razvoja podjetij.................. 4 Razvoj podjetja.......................................................... 4 Kriza podjetja............................................................. 5 Vzroki podjetniških kriz............................................................................................... 6 Časovne točke značilnih razvojnih kriz........................................................................ 7 Zgodnje opozarjanje na krize....................................................................................... 7 Kazalci kriz................................................................................................................... 8 Vloga razvojne faze podjetja v krizi....................... 10 Pionirsko podjetje....................................................................................................... 10 Rastoče podjetja.......................................................................................................... 13 Zrelo podjetje.............................................................................................................. 15 Podjetje v preobratu.................................................................................................... 17 gotavljanje stanja podjetja............................. 19 Diagnoza razvojne stopnje podjetja....................... 19 Diagnoza podjetja na osnovi računovodskih poročil........................................................................ 19 Opredelitev................................................................................................................. 19 Medsebojna povezanost bilančnih postavk................................................................ 23 Možna računovodska sodila za ugotovitev stanja podjetja........................................ 25 Seznam kriterijev za ugotovitev stanja podjetja... 32 Računovodska poročila kot vir informacij za ugotovitev stanja podjetja....................................... 37 Skupna ocena............................................................ 37 Sklep............................................................................... 38
 • Ključne besede: postopki insolventnosti, ekonomija, računovodstvo, standardi
  Povzetek: Prosojnice prikazujejo:
  1. Smoter in cilji delovanja, opredelitev izvajalnih, odločevalnih in informacijskih funkcij
  2. Prvine poslovnega procesa: delovna sredstva, predmeti dela, angažirane storitve, zaposleni. Problemi amortiziranja in vrednotenje trošenja predmetov dela in angažiranih storitev. Dejanski obračun plač.
  3. Stroški. Razlika med stroški in izdatki. Vrste izvirni