ZBIRKA:1 Monografija, 2 Učbenik
Kategorija1:Poslovanje
Kategorija2:STROŠKI
Kategorija3:STROŠKI
Vrsta članka:
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:MSRP IN SRS
Člen:
Verzija prispevka:25.4.2019
Številka revije:Monografije, ucbeniki
Datum prispevka:25.4.2019
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:V delu so predstavljeni: prihodki, stroški, odhodki in poslovno izidne kategorije. Njihova uporaba je pogojena z ustrezno organiziranostjo. Predstvljene so poslovno izidna mesta in stroškovni noslici kot temelj alokacije stroškov. Obvladovanje stroškov je prvi pogj uspešnega poslovanja. Kazalo monografije je: 1. Prihodki, stroški, odhodki in izid ................................................................ 12 Uvod 12 2. Prihodki ....................................................................................................... 15 Poslovni prihodki ............................................................................................. 18 Finančni prihodki ............................................................................................. 18 Drugi prihodki .................................................................................................. 19 Pomembnejši pojmi v zvezi s prihodki ............................................................... 19 Pripoznavanje prihodkov .................................................................................... 20 Prihodki od prodaje .......................................................................................... 20 Prenos tveganj na kupca ................................................................................... 22 Verjetnost pritekanja gospodarskih koristi ....................................................... 22 Zanesljivost merjenja odhodkov ....................................................................... 23 Opravljanje storitev .......................................................................................... 23 Metoda odstotka dokončanosti del ........................................................................................ 23 Druge metode določanja dokončanosti del ........................................................................... 24 Storitve sestavljene iz nedoločenega števila dajanj.............................................................. 24 Nezanesljiva ocena izida posla ......................................................................... 25 Obresti, licenčnine in dividende ....................................................................... 25 Obresti vračunane pred pridobitvijo finančne naložbe ........................................................ 25 Dividende od lastniških papirjev se sklicujejo na dobiček pred pridobitvijo ..................... 25 Vračunavanje licenčnin .......................................................................................................... 25 Subvencije, dotacije, regresi itd. ....................................................................... 26 Še nekaj pravil pripoznavanja prihodkov ......................................................... 26 Ugotavljanje poslov .......................................................................................... 27 Medletna poročila ............................................................................................. 27 Merjenje prihodkov ............................................................................................ 27 Prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega blaga in materiala ...................... 27 Prihodki od opravljenih storitev ....................................................................... 28 Pogodbe o gradbenih delih .....................................................................................................28 Obresti......................................................................................................................................29 Prevrednotovanje prihodkov ............................................................................ 29 Odložen pritok denarnih sredstev ..................................................................... 29 Zamenjava proizvodov in storitev .................................................................... 30 Razkritja ............................................................................................................. 31 3. Stroški ......................................................................................................... 32 Stroški in poslovanje .................................................................................. 32 Vrste stroškov ............................................................................................ 36 Pojmi ......................................................................................................... 38 Stroškovna mesta in stroškovni nosilci ....................................................... 45 Stroškovna mesta ............................................................................................... 45 Stroškovni nosilci ............................................................................................... 45 Neposredni (direktni) stroški : Posredni (indirektni) stroški .............................. 45 Stroški in poslovanje .................................................................................. 46 Spremenljivi (variabilni) stroški : polspremenljivi (mešani) stroški . stalni (fiksni) stroški : celotni stroški : stopničasti stroški ........................................................ 46 Uvod ................................................................................................................... 46 Ocena lastnosti opazovanih stroškov ali metode za ugotavljanje lastnosti stroškov .............................................................................................................. 53 Razčlenjevanje stroškov na stalne in spremenljive........................................... 53 Linearni pristop ugotavljanja lastnosti posameznih stroškov ........................... 54 Vizualna metoda......................................................................................................................56 High-low metoda.....................................................................................................................57 Prispevek za kritje (Contribution margin) .......................................................... 59 Izkaz prispevka za kritje ................................................................................... 60 Enačba za izračun prispevka za kritje............................................................... 60 Prispevek za kritje na enoto .............................................................................. 60 Stopnja prispevka za kritje (Contribution Margin Ratio) ................................. 61 Analiza vpliva obsega proizvodnje na dobiček (Cost-volume-profit Analyes) ... 61 Predpostavke analize ........................................................................................ 62 Analiza točke preloma (Break-Even Analysis)................................................. 62 Za več proizvodov (Multiproduct Break-even Point) ...................................... 66 Varna točka (Margin of Safety) ........................................................................ 68 Analiza ciljnega dobička (Target Profit Analysis) ........................................... 70 Grafični prikaz razmerij v analizi vpliva obsega proizvodnje na dobiček (Cost-Volume-Profit Analyes) ................................................................................... 71 Mejni (marginalni) stroški .................................................................................. 73 ABC (Activity Based Costing) ................................................................... 74 Stroški v proizvodnih in neproizvodnih podjetjih ........................................ 76 Stroški v naročniški in serijski proizvodnji ................................................. 77 Uvod ................................................................................................................... 77 Stroški v serijski, množični, procesni proizvodnji ............................................. 79 Ugotovitev fizičnega obsega proizvodnje v opazovanem obdobju ..................... 80 Preračun fizičnih količin v količino ekvivalentnega učinka............................... 82 Izračun stroškov ekvivalentnega učinka ............................................................. 84 Ugotovitev celotnih stroškov proizvajanja.......................................................... 85 Priprava proizvodnega poročila .......................................................................... 86 Stroški v naročniški proizvodnji ........................................................................ 88 Proizvodni (stroški v zalogah) in obdobni stroški........................................ 92 Proizvajalni in neproizvajalni stroški .......................................................... 93 Neposredni (direktni) in posredni (indirektni) stroški .................................. 94 Pomembni in nepomembni stroški .............................................................. 95 Računovodska obravnava stroškov ............................................................. 95 Začetno pripoznavanje stroškov ......................................................................... 95 Merjenje stroškov ............................................................................................... 97 Začetno računovodsko merjenje stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih ............................................................................................................. 97 Vsebnost stroškov v učinkih: Proizvodno orientirani stroški : obdobno orientirani stroški ............................................................................................. 98 Prevrednotovanje stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih ...... 99 Razkrivanje stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih ............... 100 Amortizacija ............................................................................................ 101 Pojem ................................................................................................................ 101 Pojmi ................................................................................................................ 104 Kaj se amortizira? ............................................................................................. 105 Amortizirljivi znesek in amortizacijsko obdobje .............................................. 106 Amortizirljivi znesek ........................................................................................................... 106 Doba koristnosti ................................................................................................................... 106 Preveritev dobe koristnosti .................................................................................................. 108 Doba koristnosti neopredmetenih sredstev ......................................................................... 108 Preostala vrednost neopredmetenega sredstva ................................................................... 108 Metode amortiziranja ........................................................................................ 109 Metoda enakomernega časovnega amortiziranja, .............................................................. 110 Metoda padajočega amortiziranja in ................................................................................... 110 Metoda proizvedenih enot ................................................................................................... 110 Pripoznavanje stroškov amortizacije ................................................................ 110 Ločljivost zemljišč od zgradb ............................................................................................. 111 Merjenje ........................................................................................................... 111 Začetno računovodsko merjenje stroškov amortizacije .................................. 111 Začetek in prenehanje amortiziranja ................................................................................... 112 Med letom obračunana amortizacija in dokončni obračun amortizacije .......................... 112 Amortiziranje opredmetenih osnovnih sredstev, vzetih v finančni najem ....................... 112 Amortiziranje opredmetenih osnovnih sredstev, danih v finančni najem ........................ 112 Prevrednotovanje stroškov amortizacije ......................................................... 112 Razkrivanje stroškov amortizacije .................................................................... 113 Še nekaj pravil obračuna amortizacije .............................................................. 113 Razvrščanje stroškov materiala in storitev ........................................................ 114 Opredelitve ključnih pojmov ............................................................................ 116 Pripoznavanje stroškov materiala in storitev .................................................... 116 Dane obresti .......................................................................................................................... 117 Nepotrebni stroški ................................................................................................................ 117 Stroški razvijanja .................................................................................................................. 117 Stroški najemnin ................................................................................................................... 117 Stroški po pogodbah o gradbenih delih .............................................................................. 117 Stroški v nedokončanih proizvodih in zalogah proizvodov .............................................. 118 Merjenje stroškov materiala in storitev ............................................................. 118 Začetno računovodsko merjenje stroškov materiala in storitev ...................... 118 Stroški materiala, ki niso v zalogah .................................................................................... 118 Stroški, ki so sestavni del neopredmetenih sredstev ali aktivnih časovnih razmejitev .... 118 Vnaprej vračunani stroški materiala in storitev .................................................................. 118 Rezervacije za kritje prihodnjih stroškov materiala in storitev ......................................... 119 Prevrednotovanje stroškov materiala in storitev ............................................. 119 Razvrščanje stroškov dela in stroškov povračil zaposlencem ........................... 119 Stroški dela v nedokončani proizvodni in zalogah gotovih proizvodov ........................... 120 Deleži v razširjenem dobičku .............................................................................................. 120 Razčlenjevanje stroškov dela............................................................................................... 120 Stroški povračil zaposlencem .............................................................................................. 120 Pojmi................................................................................................................. 121 Pripoznavanje stroškov dela in stroškov povračil zaposlencem........................ 122 Merjenje stroškov dela in stroškov povračil zaposlencem ................................ 123 Začetno računovodsko merjenje stroškov dela in stroškov povračil zaposlencem ................................................................................................... 123 Prevrednotovanje stroškov plač in stroškov povračil zaposlencem ................ 123 Razkrivanje stroškov dela in stroškov povračil zaposlencem ........................... 124 Obresti ..................................................................................................... 124 Neto obresti ............................................................................................. 124 4. Odhodki..................................................................................................... 125 Odhodki iz poslovanja ............................................................................. 125 Proizvodno orientirani stroški........................................................................... 125 Obdobno orientirani stroški .............................................................................. 125 Poslovno izidne kategorije ........................................................................................ 125 Sestavine poslovnega izida ............................................................................... 125 Izid iz poslovanja (operating profit; EBIT) ............................................... 126 Izid iz izrednega delovanja ....................................................................... 126 Dobiček pred davki .................................................................................. 126 Davki od dohodka (dobička) .................................................................... 126 Čisti dobiček ............................................................................................ 126  
Ključne besede:stroški, prihodki, odhodki, poslovno izdne kategorije, stroškovna mesta, stroškovni nosilci, EBIT, EBT, EBITDA, E, čisti dobiček, dobiček iz poslovanja, dobiček pred davki, stroški dela, stroški materiala, stroški storitev, amortizacija, metode obvladovanja stroškov, Activity Based Costing, analiza točke preloma, prispevek za kritje, Cost-Volume-Profit Analyes

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.