ZBIRKA:4 VPRAŠANJA - ODGOVORI - TOLMAČENJA
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:POPIS - INVENTURA
Kategorija3:JAVNI SEKTOR
Vrsta članka:TOLMAČENJE
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STALIŠČA MINISTRSTVA ZA FINANCE
Člen:
Verzija prispevka:
Številka revije:Vprašanja in odgovori
Datum prispevka:31. 1. 2014
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:V članku so odgovori na naslednja vprašanja:
 1. Ali so v popisnih komisijah kot člani lahko zunanji pomočniki, ne samo zaposleni (npr. študenti po študijski napotnici)?
 2. Ali je vodja popisa lahko računovodski delavec?
 3. Katere podatke naj vsebujejo popisni listi, ki jih računovodstvo da inventurni komisiji?
 4. Kdaj damo popisni komisiji liste s količinami in vrednostmi, da uskladijo stanje z dejanskim?
 5. Ali komisija tudi te popisne liste popiše?
 6. Ali pri usklajevanju sodeluje računovodja in skrbnik osnovnih sredstev?
 7. Smo šola in imamo šolsko knjižnico s 25.000 knjigami. Po našem pravilniku izvajamo popis knjig vsakih 5 let. V zadnjih petih letih so se zamenjale tri knjižničarke in tudi program nam ne omogoča izvedbe popisa z ročnim čitalcem. Kako naj izvedemo popis in če ga ne, kdo je odgovoren za to?
 8. Reverz osnovnih sredstev – računalniške opreme – ali je za ustrezen popis dovolj podpis osebe, ki ima osnovno sredstvo v uporabi? S podpisom jamči, da so navedena osnovna sredstva res pri njem doma?
 9. Ali morajo imetniki reverza »fizično« prinesti osnovno sredstvo na popis ali velja podpis?
 10. Ali je IOP obrazec, potrjen s strani kupca/dobavitelja na dan 31. 10., zadosten dokaz za popis ali je bolje IOP pošiljati na dan 31. 12. ?
 11. Ali smo dolžni kot neposredni proračunski uporabnik poslati IOP obrazec našim dobaviteljem, do katerih imamo odprte obveznosti?
 12. Ali obstajajo kake izjeme pri pošiljanju IOP obrazca (npr. za fizične osebe) ali jih moramo obvezno pošiljati vsi proračunski uporabniki? Ali se pošiljajo tudi dobaviteljem oz. ali zadostuje potrjen IOP obrazec, ki ga nam pošlje dobavitelj?
 13. Kako se določa vrednost nepremičnine (stavbe, zemljišča), ki ni ocenjena?
 14. Kaj narediti, če nimamo dokumentacije o nakupu stanovanja, ker nam je neposredni proračunski uporabnik ne da? Neposredni proračunski uporabnik je podpisal pogodbo pred cca 10 leti. Kakšno vrednost upoštevati?
 15. Kako se vrednost nepremičnine vknjiži v računovodske izkaze oz. evidenco osnovnih sredstev?
 16. Ali inventurna komisija lahko predlaga sklep, da se zastarele terjatve, ki so v sodni izterjavi ali niso v sodni izterjavi (manjše vrednosti) izpišejo iz evidence rednih kontov in se vodijo na kontih izvenbilančne evidence?
 17. Ali je za sprejem na upravnem odboru dovolj sklep popisne komisije brez obrazložitve razloga (kaj je dokaz neuspešne izterjave - 1x poslan opomin, vrnjen opomin...)?
 18. Knjiženje inventurnih razlik?
 19. Kako naj neposredni proračunski uporabnik odproda iztrošeno osnovno sredstvo (predvsem predmeti manjše vrednost – računalniški ekran, poškodovane mize) in kako ravnati, če ni interesa za nakup na interni licitaciji? Je prav, da takšne predmete brezplačno prenese na organizacijo, ki se ukvarja s humanitarno dejavnostjo?
 20. Ali se obračuna DDV od mankov in odpisov po inventuri in knjiženje?
 21. Ali obstaja pravna osnova, da se premoženje in ostale postavke bilance stanja Krajevne skupnosti, ki so samostojne pravne osebe, prikaže v okviru bilance stanja občine?
 22. Ali lahko knjižimo računalniško mrežo kot samostojno osnovno sredstvo? Smo namreč najemniki stavbe in računalniške mreže ne moremo knjižiti na stavbo, ker ni naša. Kako ravnati v primeru selitve, ker izvajalec noče niti slišati o znižanju najemnine oz. kritju stroškov instalacije?
 23. V skladu z interno odredbo v knjigo prejetih faktur vnašamo samo tiste od dobaviteljev prejete fakture, ki imajo k prejeti fakturi priloženo z naše strani podpisano dobavnico. Če tega ni, fakturo zavrnemo. Ali je to ravnanje pravilno? Kako naj ravnamo, če se dobavitelji tega ne držijo? Ali dobavitelji lahko temu nasprotujejo, ker je ukrep enostranski in ni vnešen v pogodbo?
 24. Zamenjava strešne kritine: Ali je treba povečati vrednost stavbe? Kako knjižiti, da bo prav?
 25. Popis sredstev v upravljanju – problem je, ker mora uporabnik sredstev imeti že sestavljen zaključni račun, da so podatki pravi. Kako naj potem dajalec sredstev v upravljanje sestavi zaključni račun? Oba imata iste roke za oddajo zaključnega računa.
 26. Imamo 130 zaposlenih, 7 enot – stavb. Ali lahko delo organiziramo z eno samo centralno popisno komisijo?
 27. Nimamo ločene finančne službe od računovodske službe – ampak samo enotno službo. Vsi delamo tako finančna kot računovodska opravila. Tako nam ni popolnoma jasno, kako se med nas delijo odgovornost v zvezi z letnim popisom oz. kakšna je v tem primeru naša vloga? Vloga finančne službe?
 28. Prosim vas za mnenje, ali je primerno, da so v manjši občini člani popisne komisije (ali namestniki članov) delavci, ki so zaposleni preko javnih del? Ali je inventurna komisija (predsednik in člani) lahko imenovana v celoti z zunanjimi sodelavci (pogodbeno delo, zunanje podjetje)?
 29. Ali lahko prodamo stare računalnike (po odpisu) po ocenjeni vrednosti in ta sredstva uporabimo za nakup novih?
 30. V primeru, da popisna komisija predlaga predajo sredstev (npr. računalniške opreme): kakšni postopki se potrebni za predajo delavcem ali zunanjim kupcem; pravna podlaga za izvedbo (zakon o javnih financah- npr. člen, ki opredeljuje predajo delavcem z licitacijo)?
 31. Likvidacija terjatve, za katero ni več pravne možnosti za izterjavo (izbris družbe iz registra, stečaj – sklep sodišča)?
 32. Ali se lahko izknjiženje iz računovodskih evidenc v breme popravka vrednosti in v dobro terjatev opravi med letom ali šele konec leta ob popisu (sporna terjatev je bila formirana že pred leti)?
 33. Ali je lahko računovodja javnega zavoda član popisne komisije? Pravna podlaga? Ali je lahko član popisne komisije predstojnik pravne osebe? Pravna podlaga?
 34. Smo ministrstvo, ki ima svojo računovodsko službo, ki vodi evidenco o sredstvih in virih. Prenos organizacije popisa v finančno službo bi pomenil prenos od službe, ki strokovno obvlada tematiko, k službi, ki bi se glede na obstoječo organizacijo morala na novo učiti. Ali je ta prenos pomemben zaradi obstoječega pravilnika o delu finančnih služb?
 35. Popisni listi za sredstva, dana v upravljanje (težave pri zagotovitvi popolnega popisa)?
 36. Smo javni zavod , ki smo 100-odstotno financirani s strani MŠŠ. Znesek sredstev v upravljanju, pravzaprav nepremičnine, zemljišča in osnovna sredstva izven uporabe – osnovna sredstva v denacionalizacijskem postopku, je nesmiseln? Verjetno bi bilo treba na novo »oceniti« (cenitev) celotno premoženje. Kdo poskrbi za to? MŠŠ kot lastnik ali zavod, mali proračunski uporabnik?
 37. Zanima me, ali je lahko oseba iz financ skrbnik osnovnih sredstev?
 38. Ali lahko osnovno sredstvo, ki je poškodovano in ima še sedanjo vrednost, izločimo iz uporabe med letom oz. iz evidence osnovnih sredstev med letom, če imamo zapisnik posebne inventurne komisije, ustanovljene med letom, in dokument, da je bilo to osnovno sredstvo uničeno?
Ključne besede:inventura, popis, računovodenje

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.